Vraag en antwoord

Inwonerswebinar 16 nov 2020

Maandag 16 november 2020 hebben circa 150 inwoners van de regio deelgenomen aan de webinar RES Noord-Veluwe. Tijdens de webinar is toegelicht wat de energiestrategie inhoudt en op welke manier aan de strategie wordt gewerkt op de Noord-Veluwe.

De webinar in terug te kijken via de link:  https://www.youtube.com/watch?v=tDqf9iDTJ-k Tijdens de avond zijn er vragen van inwoners beantwoord. Hieronder een samenvatting van de gestelde vragen en de antwoorden.

Betrokkenheid inwoners

Als op de grens van de naastgelegen regio een hoge windmolen wordt neergezet en de inwoners van deze regio hebben last van de slagschaduw van de wieken. Onze inwoners zijn dan niet betrokken bij de plaatsing. Hoe gaan jullie om met dit fenomeen? lees meer

Wieken windturbine

Is het u bekend dat 1 zwarte wiek per windturbine veel vogelsterfte kan voorkomen? lees meer

Bebouwde omgeving

Sommige zoekgebieden zijn relatief smal of dicht bij bebouwde omgeving, waardoor de windmolens overlast kunnen geven voor omwonenden (geluidsoverlast, slagschaduw). Hoe gaan de gemeenten hiermee om? lees meer

Hoogte windmolens

Hoe hoog worden de windmolens? lees meer

Rendabiliteit wind

Hoe rendabel zijn windmolens? lees meer

Zon op grote daken

Eén van de mogelijkheden is zonne-energie op grote daken (op bedrijfsterreinen, in dorpen en steden, in het buitengebied en op defensieterreinen). Is er bij het benutten van grote daken voor zonnepanelen reeds overeenstemming over met de eigenaren van deze daken? lees meer

Stortplaats

Oude stortplaats de Krill in Elspeet is al vervuild en heeft 12,5 hectare om zonnepanelen te leggen. Worden dit soort locaties ook bekeken als zoekgebied? lees meer

Particuliere zonnevelden

Aannemende dat er zonnevelden mogen worden aangelegd. Krijgen particulieren dan ook meer ruimte om een veldje aan te leggen op eigen grond? lees meer

Zon op particuliere daken

Staan de plannen voor grootschalige opwek van zonne-energie niet haaks op ontmoediging van zonnepanelen op particuliere daken door afbouwen salderingsregeling en ander subsidieregelingen? lees meer

Energiedichtheid

Er zijn systemen met een grotere energie dichtheid dan zon- en windenergie. Wordt ook mogelijkheid van andere systemen onderzocht, zoals kernenergie, aardwarmte/geothermie, energie uit water, waterstof en biocentrales? lees meer

Energiebesparing

Wordt er ook gekeken naar energiebesparing en isolatie van bedrijven en woningen? Want dan ligt de verantwoordelijkheid voor opwekken en energiebesparing nadrukkelijker bij de gebruiker en wordt het landschap minder vervuild. De beste energie is de energie die niet gebruikt is! lees meer

Energienetwerk

Is het huidige energienetwerk geschikt om energie over te brengen naar de eindgebruiker? En hoe wordt in energie voorzien als het windstil is en/of de zon niet schijnt. lees meer

Veenweidegebied

In de RES onder variant B wordt vernatting van het veenweidegebied in Oosterwolde benoemd. Om welke reden is dit opgenomen in de RES en welke relatie heeft dit met een energiestrategie? Zijn de grondeigenaren en grondgebruikers in deze polder ook hierover geconsulteerd? lees meer

Natura 2000

In de omgevingsverordening van de provincie staat ‘geen windmolens en zonneparken in weidevogelgebieden’ en we hebben veel Natura 2000-gebied, wordt hier rekening mee gehouden? lees meer

Energie-armoede

Hoe groot is de EnergieArmoede in de Noord-Veluwe ? Gaat de Energietransitie ons helpen of betalen we wel (bv ODE), maar profiteren we niet? lees meer

Lokale bijdragen

Lokaal eigendom van zonneparken en windparken: het gaat straks om honderden miljoenen euro's aan investeringen. Kan er van de lokale bevolking dit soort bijdrages worden gevraagd? lees meer

Aansluiting andere RES-regio's

Kan er ook voor worden gekozen om windenergie uit te besteden naar een ander provincies, bijvoorbeeld aansluiten bij de turbines van Flevoland? lees meer

Buitenlandse partijen

Op welke manier wordt voorkomen dat onze regionale opgewekte energie naar bijvoorbeeld grote datacentra van buitenlandse partijen gaat? lees meer

Meeprofiteren

Welke garanties zijn er dat de Noord-Veluwse inwoner (financieel) meeprofiteert van de wind en zonne-opwekking in zijn omgeving? lees meer

Participatie

Hoe is de participatie van de burgers geregeld in de RES? En hoe hard is dat? En wordt dit ook geregeld voor RES 2.0, 3.0, etc? lees meer

Rust en ruimte

Als je in een zoekgebied woont en dit huis speciaal gekocht hebt voor rust, ruimte en buitenleven, wat adviseert u ons dan? lees meer

Kunnen en willen

‘Kunnen en willen realiseren”: hoe liggen de percentages van voor- en tegenstanders in de regio? lees meer

Innovatie

Als er in de komende jaren innovatieve ontwikkelingen zijn op het gebied van energieopwekking, is de RES dan nog te wijzigen? lees meer

Drie varianten

Op dit moment zijn in drie verschillende plannen uitgewerkt hoe we in de regio energie kunnen gaan opwekken. Elk plan beschrijft een aantal locaties waar in de regio grootschalige opwek van duurzame elektriciteit mogelijk kan zijn. Hoe en wanneer (indicatie datum) wordt gekozen voor een variant/locaties en op grond van waarvan (grondslagen)? lees meer

Hoeveel opwek

Hoeveel energie wordt er opgewekt in de plannen? lees meer

Opwekken

In de RES wordt bekeken hoeveel we kunnen en willen opwekken in deze regio. Kunnen we er ook voor kiezen om helemaal geen windmolens of zonneweiden te plaatsen met als consequentie minder energie op te wekken in deze regio? lees meer