Bibliotheek

25 mei 2023

Voortgangsdocument RES Noord-Veluwe

Voortgangsdocument Het Voortgangsdocument van de Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Veluwe laat zien dat er groei is in de opwek van energie uit zon en wind. De rapportage geeft aan welke stappen in de afgelopen twee jaar in de regio zijn gezet en wat er nog in de pijplijn zit aan energieprojecten. In de komende jaren moet wel een aantal vraagstukken worden opgelost om tempo te houden. download bestand
25 mei 2023

Samenvatting voortgang RES Noord-Veluwe

Samenvatting voortgang In 2021 hebben we de Regionale Energie Strategie (RES1.0) vastgesteld. We zijn nu twee jaar verder. Hoe staan we er nu in 2023 voor? Lees de voortgang van de energiestrategie in het kort. download bestand
16 februari 2023

Uitvoeringsprogramma RES Noord-Veluwe

Uitvoeringsprogramma Het uitvoeringsprogramma biedt antwoord op de volgende vragen: Wat gaan we samen doen en wat wordt opgepakt door de afzonderlijke gemeenten, de provincie en het waterschap? Wat gaan we wanneer doen? Welke mate van samenwerking is gewenst? Wie is hier verantwoordelijk voor? download bestand
9 juli 2021

Publiekssamenvatting RES 1.0 Noord-Veluwe

Publiekssamenvatting RES Noord-Veluwe De Regionale Energiestrategie 1.0 van de Noord-Veluwe in het kort samengevat. Wat is de ambitie van de regio voor grootschalige duurzame energieopwekking voor 2030? Op welke manier wil de regio dit realiseren en op welke locaties? download bestand
21 april 2021

RES 1.0 Noord-Veluwe

RES 1.0 Noord-Veluwe In de Regionale Energiestrategie 1.0 beschrijft de regio in welke gebieden kansrijke mogelijkheden bestaan voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit. Op een aantal locaties in de regio zijn of worden wind- en zonneparken ontwikkeld. Een aantal belangrijke zaken weten we nog niet en die willen wij in de komende jaren beter in beeld. Zo kunnen we over een aantal jaar bepalen of, en zo ja hoe, we aanvullende stappen kunnen en willen zetten. download bestand
21 april 2021

Regionale Structuur Warmte Noord-Veluwe

RSW 1.0 Noord-Veluwe De Regionale Structuur Warmte (RSW) is voor de Noord-Veluwe een eerste stap naar een aardgasvrije toekomst. Hierin staat beschreven: Hoeveel warmte hebben we met zijn allen nodig in de regio Noord-Veluwe? Welke warmtebronnen zijn er in ons gebied nu we aardgas niet langer willen gebruiken? Waar wordt warmte geproduceerd die we als duurzame warmtebron kunnen gebruiken? Van welke warmtebronnen willen we de potentie nader onderzoeken? En tot slot: via welke infrastructuur komt die warmte op de gewenste plek? We brengen dit in kaart om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Een nieuwe warmtevoorziening zonder aardgas maakt daar deel van uit. download bestand
18 februari 2021

Erratum zoekgebied bedrijventerrein Lorentz Harderwijk

Erratum zoekgebied Lorentz Het document 'Inhoudelijke richting voor het regionale verhaal van de RES 1.0' is een tussenstap om tot de RES1.0 te komen. Het erratum over zoekgebied bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk vervangt pagina 15 en 16 van dit inhoudelijk document. download bestand
18 februari 2021

Erratum zoekgebied Veluwemeerkust

Erratum zoekgebied Veluwemeerkust Het document 'Inhoudelijke richting voor het regionale verhaal van de RES 1.0' is een tussenstap om tot de RES1.0 te komen. Het erratum over zoekgebied Veluwemeerkust vervangt pagina 20 en 21 van dit inhoudelijk document. download bestand
17 februari 2021

Inhoudelijke richting voor het regionale verhaal van de RES 1.0

Inhoudelijke richting document Dit document is een tussenstap om tot de RES1.0 te komen. In dit document is het regionale verhaal van de RES 1.0 beschreven. Met een toelichting van de inhoudelijke processtappen: hoe we tot de drie ruimtelijke varianten in de concept-RES gekomen zijn en hoe we van die drie varianten naar één verhaal voor de regio Noord-Veluwe hebben toegewerkt. Dit wordt per zoekgebied en bouwsteen onderbouwd met een nadere toelichting voor het wel of niet meenemen van dat specifieke gebied in het regionale verhaal van de RES 1.0. Uit dit inhoudelijke verhaal volgt het ‘RES 1.0-bod’, die op 1 juli 2021 wordt aangeboden bij het Nationaal Programma RES. download bestand
16 februari 2021

Rapportage burgerparticipatie concept-RES 2020

Rapportage burgerparticipatie concept-RES 2020 In de periode juli tot en met november 2020 zijn de inwoners van de regio geconsulteerd. Hiervoor hebben we verschillende middelen ingezet. Regionaal is een digitaal platform ingericht waarop inwoners kun mening konden geven over de drie ruimtelijke varianten, de zoekgebieden voor windenergie en de bouwstenen voor zonne-energie. Ruim 1.400 mensen hebben de online enquête ingevuld. Daarnaast heeft elke gemeente lokaal ook momenten georganiseerd om te horen hoe inwoners dachten over de concept-RES. De uitkomsten van deze consultatie staan beschreven in het document ‘Rapportage burgerparticipatie’. In sommige gemeenten is zelfs al enkele jaren sprake van ontwikkelingen waar de RES inhoudelijk over gaat. Zo is bijvoorbeeld in Harderwijk rond de ontwikkeling van het beleid "De energieke stad" (projecten als windenergie op Lorentz en het op uitgebreide schaal opstarten van het project 'aardgasvrij wonen') steeds veel aandacht voor participatie door en communicatie naar inwoners geweest. Op deze onderwerpen is ook door veel inwoners actief ingehaakt en is uitgebreid met stakeholders het gesprek gevoerd. download bestand
9 september 2020

Toolkit - Foto Wind- en zonne-energie

Foto Wind- en zonne-energie download bestand
9 september 2020

Toolkit - banier Variant C

Banier Variant C Dit bestand is van de banier/rolbanner Variant C. De afbeelding is ook te gebruiken voor bijvoorbeeld een hah-pagina. Van de banier is een fysieke banier beschikbaar. Deze is te leen en kan worden gereserveerd via info@energiestrategienv.nl. download bestand
9 september 2020

Toolkit - banier Variant B

Banier Variant B Dit bestand is van de banier/rolbanner Variant B. De afbeelding is ook te gebruiken voor bijvoorbeeld een hah-pagina. Van de banier is een fysieke banier beschikbaar. Deze is te leen en kan worden gereserveerd via info@energiestrategienv.nl. download bestand
9 september 2020

Toolkit - banier Variant A

Banier Variant A Dit bestand is van de banier/rolbanner Variant A. De afbeelding is ook te gebruiken voor bijvoorbeeld een hah-pagina. Van de banier is een fysieke banier beschikbaar. Deze is te leen en kan worden gereserveerd via info@energiestrategienv.nl. download bestand
9 september 2020

Toolkit - Schriftelijke vragenlijst concept-RES

Schriftelijke vragenlijst Voor elke deelnemende gemeente is er een drukbestand van de schriftelijke vragenlijst over de concept-RES beschikbaar - met of zonder snijlijnen. Bij de schriftelijke vragenlijst hoort ook een inlegvel met vragen over de varianten A, B en C. De bestanden zijn op te vragen via info@energiestrategienv.nl.
13 juli 2020

Toolkit - Nieuwsartikel RES NV (juli 2020) [Word-document]

download bestand
13 juli 2020

Toolkit - Berichten social media deel 1 (juli 2020) [Word-document]

download bestand
13 juli 2020

Toolkit - Folder concept RES NV (juli 2020)

Folder concept RES NV download bestand
13 juli 2020

Toolkit - Poster 1 RES Noord-Veluwe

Poster 1 RES NV Drukbestand (12mb) Het bestand is op te vragen via info@energiestrategienv.nl.
13 juli 2020

Toolkit - Poster 2 RES Noord-Veluwe

Poster 2 RES NV Drukbestand (12mb) Het bestand is op te vragen via info@energiestrategienv.nl.
13 juli 2020

Animatie concept RES Noord-Veluwe

Afbeelding animatie concept RES NV open link
23 april 2020

Samenvatting Regionale Energie Strategie Noord-Veluwe

Samenvatting RES Noord-Veluwe De samenvatting vertelt in het kort op welke manier de regio invulling kan én wil geven aan duurzame energie in 2030. download bestand
23 april 2020

concept Regionale Energie Strategie Noord-Veluwe

concept Regionale Energie Strategie In 2030 wil de regio ongeveer 60% van de gebruikte elektriciteit op de Noord-Veluwe duurzaam opwekken via zonne- en windenergie. Hiermee verlaagt de regio de uitstoot van broeikasgassen (CO2) met 49%. In de concept-RES heeft de regio de mogelijkheden en de kansrijke gebieden uitgewerkt voor de opwekking, transport en opslag van energie uit zon, wind en warmte. Hieruit zijn drie varianten gekomen. De concept-RES is op 1 oktober 2020 aangeboden bij het Nationaal Programma RES, met het verzoek het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te vragen de concept-RES (dus alle varianten en procesaanpak) kwantitatief en kwalitatief te beoordelen. Vervolgens heeft RES-regio Noord-Veluwe de varianten uitgewerkt in de RES 1.0 (juli 2021). download bestand
6 maart 2020

Stand van zaken concept-RES Noord-Veluwe

Stand van zaken notitie Deze uitgave is ter voorbereiding op de raadsconsultatie RES-bijeenkomst op zaterdag 21 maart. Hierin staat de voorgenomen inhoud van de concept-RES van de regio Noord-Veluwe en de mogelijke bijdrage van de regio aan grootschalige duurzame opwekking in Nederland. Tijdens de consultatiebijeenkomst kunnen de raden, PS en AB een reactie op de inhoud geven en onderling het gesprek over de RES te voeren. download bestand
12 februari 2020

Bestuurlijke Startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe

Bestuurlijke Startnotittie In de startnotitie beschrijven de samenwerkingspartijen hoe we tot de Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe gaan komen. Het gaat om onderlinge afspraken over hoe wordt samengewerkt aan de energietransitie. NB: In februari 2020 is besloten om op een aantal onderdelen in de processtappen af te wijken van die in de startnotitie staan geschreven. download bestand
6 december 2019

Infographic Stand van zaken RES Noord-Veluwe– december 2019

Placemat Visueel overzicht van het RES-proces, gebruikt tijdens de stuurgroepvergadering op 6 december 2019. download bestand