Bibliotheel

14 mei 2020

A28 als energieroute Ecologische en landschappelijke verkenning

In de concept-RES wordt verwezen naar het rapport ‘A28 als energieroute’ (op pagina 31, 41, 47, 49, en 50). Het betreft een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van windenergie binnen de A28-regio, bekeken vanuit ecologische en landschappelijke overwegingen. Het is geen locatie-onderzoek. download bestand