Bibliotheek

21 oktober 2022

Handreiking stappenplan netcongestieoplossingen

Hanreiking stappenplan netcongestieoplossingen In opdracht van de RES regio Noord-Veluwe en de provincie Gelderland is er onderzoek uitgevoerd naar een generieke aanpak voor projecten en initiatieven die geen doorgang kunnen vinden door de congestieproblematiek. De focus ligt hierbij op congestie op teruglevering in de buitengebieden. Congestie op levering is tegelijkertijd ook meegenomen. download bestand
5 juni 2021

Infographic Wat vindt Nederland echt van windenergie

Infographic CBS Het lijkt soms wel of niemand windmolens waardeert. Het Centraal Bureau voor de statistiek heeft onlangs uitgezocht hoe Nederland daadwerkelijk tegen windenergie aankijkt. En daaruit blijkt het beeld een stuk genuanceerder te zijn. download bestand
8 februari 2021

Verkenning Windenergie op en rondom de Veluwe

Rapport Windenergie op de Veluwe In 2020 heeft RES-regio Noord-Veluwe met de RES-regio’s Cleantech Regio, Arnhem/Nijmegen en Regio Foodvalley in samenwerking met de provincie Gelderland een ecologische verkenning laten uitvoeren naar mogelijkheden voor windenergie op en rond de Veluwe. In dit onderzoek staan de effecten van windturbines op de beschermde diersoort de wespendief centraal. download bestand
14 mei 2020

A28 als energieroute Ecologische en landschappelijke verkenning

Rapport A28 als energieroute In de concept-RES wordt verwezen naar het rapport ‘A28 als energieroute’ (op pagina 31, 41, 47, 49, en 50). Het betreft een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van windenergie binnen de A28-regio, bekeken vanuit ecologische en landschappelijke overwegingen. Het is geen locatie-onderzoek. download bestand