Actueel

22 april 2021

Noord-Veluwe gaat bijna 60 procent van haar energie duurzaam opwekken

Aanbouw windmolenpark Van Werven Hattemerbroek De RES 1.0 voor de regio Noord-Veluwe is klaar voor besluitvorming. In de RES staat hoe de regio 0,53 TWh duurzame elektriciteit in 2030 wil gaan opwekken. Dat is ongeveer 10 keer meer dan nu. De Noord-Veluwe zet in op 35% zon op daken, 23% zon op land en 42% windenergie. Dit zijn haalbare ambities met ruimte voor zorgvuldige afweging. Voor de zomer 2021 stellen de gemeenteraden, het waterschap en Provinciale Staten de RES 1.0 vast.

De regionale energiestrategie is het resultaat van een twee jaar durende verkenning van mogelijkheden van de Noord-Veluwse gemeenten, provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe samen met netbeheerder Liander, de verenigde woningcorporaties, de verenigde Noord-Veluwse energie coöperaties, Natuur en Milieu Gelderland, VNO-NCW en met betrokkenheid van vele maatschappelijke organisaties en inwoners uit de regio.

Vervolg op concept-RES

In 2020 had de regio drie denkrichtingen uitgewerkt in de concept-RES. Elke variant beschreef zoekgebieden waar in de regio grootschalige opwek van duurzame elektriciteit (onder voorwaarden) eventueel mogelijk zou zijn. Vanuit verschillende perspectieven is opgehaald waar mogelijkheden zijn voor duurzame opwekking van energie: er is gewogen vanuit natuurwaarden, de kosten, de impact op het elektriciteitsnetwerk en of de opwek logisch en acceptabel is.

De RES 1.0 bestaat uit twee onderdelen; het reële deel bestaat uit projecten die al zijn gerealiseerd of zijn vergund en het ambitie-deel ziet mogelijkheden voor projecten voor het opwekken van wind- en zonne-energie die gerealiseerd kunnen worden voor 2030. De regio zet met name stevig in op zonnepanelen op grote daken.

Naast de grootschalige opwerk van duurzame elektriciteit geeft deze RES ook inzicht in de beschikbaarheid van regionale warmtebronnen en de verdeling daarvan in de regio. Op lokaal niveau werken alle Noord-Veluwse gemeenten aan de warmtetransitie en de daaruit volgende wijkuitvoeringsplannen. Zo zet de regio stappen richting een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Waar wel en waar niet?

In de regio Noord-Veluwe zijn slechts op enkele locaties mogelijkheden voor windenergie. In Hattemerbroek zijn er vier windmolens in aanbouw in combinatie met zonne-energie. Op het bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk zijn drie windturbines vergund, deze is nog in een bezwaarprocedure. Daarnaast is er een principeverzoek voor het gebied Nuldernauwkust (tussen Ermelo en Putten) voor zeven windmolens, eventueel in combinatie met zonne-energie.

Voor de opwek van zonne-energie ziet de regio vooral mogelijkheden voor zonnepanelen op daken en overkappingen op bedrijventerreinen en in het buitengebied (agrarische daken), op daken in dorpen en steden, op defensieterreinen, langs snelwegen en infrastructuur.

Bij elkaar opgeteld kan in de regio in 2030 0,53 TWh duurzame energie opgewekt worden, dat is ongeveer 59% van alle elektriciteit die dan wordt gebruikt. Hiermee verlaagt de regio de uitstoot van broeikasgassen (CO2) met 53%. In het Gelders Energie Akkoord is echter een CO2 vermindering van 55% in 2030 afgesproken. Naast grootschalige opwekking van duurzame energie, zal in de komende jaren daarom ook verder worden gewerkt aan aanvullende maatregelen en het verminderen van energieverbruik.

Regionaal voorzitter RES, Bob Bergkamp: “Met de RES 1.0 wordt een flinke stap gezet, maar de regio is er nog niet. De komende decennia werken we toe naar een toekomstbestendige leefomgeving, waarin het fijn wonen, werken en recreëren is. Daarom moeten we vooruit met de energietransitie, maar niet in de waan van de dag. De unieke kwaliteiten van de regio willen we behouden en tegelijkertijd realistische stappen zetten.”

Naar concrete projecten

Nadat de RES 1.0 begin juli is vastgesteld, nemen de gemeenten en de provincie de plannen op in hun ruimtelijk beleid. Gemeenten passen bijvoorbeeld hun bestemmingsplannen aan zodat de RES uitgevoerd kan worden. Hierin worden afspraken gemaakt over eerlijke verdeling van lusten en lasten, het betrekken van inwoners, bedrijven en belanghebbenden en landschappelijke inpassing

Bergkamp: “Op lokaal niveau of op gebiedsniveau moeten de regionale plannen verder worden uitgewerkt. Dat willen en kunnen de gemeenten niet alleen. Iedereen is nodig om dit tot een succes te maken. Daarom willen de gemeenten samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de uitwerking naar concrete projecten oppakken en gezamenlijk een zorgvuldige afweging maken.”

> Ga naar webomgeving RES 1.0
> Ga naar bestuurlijk documenten RES 1.0  en RSW 1.0 [pdf]

Aanbouw windmolenpark Van Werven Hattemerbroek
9 april 2021

Nieuw: RES Gespreksassistent voor factchecking

NP RES heeft de RES-gespreksassistent ontwikkeld: een webapp die je op je telefoon of tablet kunt zetten en op je PC kunt bekijken. Je kunt er als raadslid, bestuurder, inwoner of initiatiefnemer gemakkelijk doorheen navigeren om feiten te checken en antwoorden te vinden op veelgestelde vragen.

lees meer
1 april 2021

Het gebied als vertrekpunt

Ga bij het zoeken naar locaties voor wind- en zonprojecten niet primair uit van de duurzame energie die je wilt opwekken, maar kijk wat er speelt in een gebied en hoe de energietransitie daaraan kan bijdragen.

lees meer
18 maart 2021

Denk vanuit niet vanuit energie, maar vanuit het gebied

De Noord-Veluwe kent een langgerekte zone met landgoederen. Stuk voor stuk zijn ze prachtig, maar ze kunnen moeilijk in hun onderhoud voorzien. Energietransitie kan daarbij een deel van de oplossing zijn. Een voorbeeld van ‘andersom denken’ in de RES, vindt procesregisseur Marnix Brongers.

lees meer