Actueel

Actueel

April 2024 Aanpak van de netcongestie
Februari 2024 PROVINCIE GELDERLAND - Start inspraakperiode beleid windenergie op en rondom Veluwe Flexibel gebruik elektriciteitsnet nauwelijks mogelijk
Januari 2024 12 maart - Regionale raadsinformatie bijeenkomst Netcongestie, impact, handelingsperspectief
December 2023 Ontwerp inpassingsplan windpark Horst en Telgt
Oktober 2023 Harde maatregelen nodig vanwege netcongestie 31 oktober - webinar netcongestie FGU
Juni 2023 Heeft Harderwijk de oplossing voor het overbelaste stroomnet?
Mei 2023 Belemmeringen wegnemen om tempo te houden in de energietransitie
Maart 2023 PlanMER voor windbeleid en RES Gelderland
Januari 2023 Gemeente Oldebroek blij met behalen van de RES-ambitie
December 2022 RES-regio Noord-Veluwe vraagt versnelde uitbreiding stroomnet Geen windparken in Natura2000 gebied Veluwe en beperkt in zone van 1-8 km eromheen
November 2022 Reactie Liander op melding transportschaarste van TenneT
Mei 2022 Inspraak Agenda Milieuonderzoek en Participatieplan windpark Horst en Telgt Plan mer bij een RES gaat veel data over leefomgeving opleveren
April 2022 Masterclasses Natuurinclusieve Energietransitie Introductiecursus nieuwe raadsleden - NP RES en VNG In hoeverre is een RES plan-mer plichtig
Maart 2022 Portefeuilleverdeling energietransitie Rutte IV Maximale capaciteit voor leveren elektriciteit bereikt in Nunspeet, Elburg en deel Oldebroek Ons klimaat. Jouw omgeving. Jouw invloed. Overzicht energieprojecten en ontwikkelingen op de Noord-Veluwe
December 2021 Hoge ambitie duurzame energie op land biedt uitdagingen én kansen
November 2021 Handreiking NPRES: houvast en inspiratie op weg naar 2023
Oktober 2021 Lokale energiecooperaties Noord-Veluwe samen de regio in
September 2021 Wetenschappers TU Delft denken na over een klimaatneutraal Elburg
Juli 2021 Data van bestuurlijke bespreking en vaststelling RES 1.0 Regionale Energiestrategie vastgesteld
Juni 2021 Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering
Mei 2021 Landelijke campagne RES
April 2021 Het gebied als vertrekpunt Nieuw: RES Gespreksassistent voor factchecking Noord-Veluwe gaat bijna 60 procent van haar energie duurzaam opwekken
Maart 2021 Denk vanuit niet vanuit energie, maar vanuit het gebied
Februari 2021 Verkenning naar mogelijkheden windenergie op de Veluwe Wat vinden de inwoners van duurzame energie? Inhoudelijke richting voor de RES 1.0
December 2020 Leonard Geluk op bezoek bij RES-regio Noord-Veluwe
November 2020 Inwonerswebinar RES Terugkijken inwonerswebinar RES Jongeren positief over windmolens en zonnevelden in hun omgeving
Oktober 2020 Jongeren-vertegenwoordiger Michiel Bruinewoud Noord-Veluwse inwoners denken mee
September 2020 Reactie NP RES op vragen rond NOVI berichtgeving
Juli 2020 Inwoners kunnen meedenken over de RES Noord-Veluwe Publicatie 17 juli Vacature Jong RES Vertegenwoordiger
Juni 2020 Publicatie 20 juni
April 2020 Stuurgroep stelt concept Regionale Energie Strategie Noord-Veluwe vast
Maart 2020 Annulering bijeenkomsten
Februari 2020 Wijziging in processtappen tot conceptbod RES
Januari 2020 Startnotitie RES Noord-Veluwe vastgesteld PS Nu ook website energiestrategie Noord-veluwe
19 april 2022

In hoeverre is een RES plan-mer plichtig

Plan MER Voor het tot stand komen van de RES 1.0 was een plan-mer niet verplicht. De RES 2.0 is na het in werking treden van de Omgevingswet soms plan-mer plichtig. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van het RES-proces, maar geen invloed op de planning en het doelbereik van de RES’en. Er zal voortaan een onderscheid worden gemaakt tussen een RES Voortgangsdocument en een RES Herijking.
Een werkgroep met juristen en beleidsexperts van Rijk, provincies, gemeenten, NP RES, netbeheerders en de commissie m.e.r. bracht een advies uit over de plan-mer plicht. De werkgroep en de input van een aantal maatschappelijke organisaties en externe deskundigen, heeft geleid tot een helder juridisch advies.

RES Voortgangsdocument
In dit document werkt de regio de voortgang uit van het realiseren van de ambities uit de RES 1.0.  Deze informatie is cruciaal om te kunnen monitoren of de regio op koers ligt voor het behalen van het bod in 2030. Het RES Voortgangsdocument wordt elke twee jaar opgesteld (2023, 2025, etc.). Dit document heeft geen kaderstellend karakter en is daarom niet plan-mer-plichtig.

RES Herijking
In sommige situaties kan het nodig zijn om de plannen te herijken of om nieuwe of aangepaste kaders te stellen voor toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld omdat er nieuwe inzichten of ambities ontstaan. Dit wordt gedaan in een RES Herijking 2.0, RES Herijking 3.0, etc.. De RES Herijking heeft geen vaste ritmiek omdat het om regionaal maatwerk gaat. Dit document is in veel gevallen wel plan-mer-plichtig.

Dit is een artikel van het Nationaal Programma RES.
Kijk voor meer informatie:
> www.regionale-energiestrategie.nl/planmerplicht
Plan MER