Actueel

Actueel

Juni 2024 Geen 7 maar 5 windmolens voor windpark Horst en Telgt
April 2024 Aanpak van de netcongestie
Februari 2024 PROVINCIE GELDERLAND - Start inspraakperiode beleid windenergie op en rondom Veluwe Flexibel gebruik elektriciteitsnet nauwelijks mogelijk
Januari 2024 12 maart - Regionale raadsinformatie bijeenkomst Netcongestie, impact, handelingsperspectief
December 2023 Ontwerp inpassingsplan windpark Horst en Telgt
Oktober 2023 Harde maatregelen nodig vanwege netcongestie 31 oktober - webinar netcongestie FGU
Juni 2023 Heeft Harderwijk de oplossing voor het overbelaste stroomnet?
Mei 2023 Belemmeringen wegnemen om tempo te houden in de energietransitie
Maart 2023 PlanMER voor windbeleid en RES Gelderland
Januari 2023 Gemeente Oldebroek blij met behalen van de RES-ambitie
December 2022 RES-regio Noord-Veluwe vraagt versnelde uitbreiding stroomnet Geen windparken in Natura2000 gebied Veluwe en beperkt in zone van 1-8 km eromheen
November 2022 Reactie Liander op melding transportschaarste van TenneT
Mei 2022 Inspraak Agenda Milieuonderzoek en Participatieplan windpark Horst en Telgt Plan mer bij een RES gaat veel data over leefomgeving opleveren
April 2022 Masterclasses Natuurinclusieve Energietransitie Introductiecursus nieuwe raadsleden - NP RES en VNG In hoeverre is een RES plan-mer plichtig
Maart 2022 Portefeuilleverdeling energietransitie Rutte IV Maximale capaciteit voor leveren elektriciteit bereikt in Nunspeet, Elburg en deel Oldebroek Ons klimaat. Jouw omgeving. Jouw invloed. Overzicht energieprojecten en ontwikkelingen op de Noord-Veluwe
December 2021 Hoge ambitie duurzame energie op land biedt uitdagingen én kansen
November 2021 Handreiking NPRES: houvast en inspiratie op weg naar 2023
Oktober 2021 Lokale energiecooperaties Noord-Veluwe samen de regio in
September 2021 Wetenschappers TU Delft denken na over een klimaatneutraal Elburg
Juli 2021 Data van bestuurlijke bespreking en vaststelling RES 1.0 Regionale Energiestrategie vastgesteld
Juni 2021 Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering
Mei 2021 Landelijke campagne RES
April 2021 Het gebied als vertrekpunt Nieuw: RES Gespreksassistent voor factchecking Noord-Veluwe gaat bijna 60 procent van haar energie duurzaam opwekken
Maart 2021 Denk vanuit niet vanuit energie, maar vanuit het gebied
Februari 2021 Verkenning naar mogelijkheden windenergie op de Veluwe Wat vinden de inwoners van duurzame energie? Inhoudelijke richting voor de RES 1.0
December 2020 Leonard Geluk op bezoek bij RES-regio Noord-Veluwe
November 2020 Inwonerswebinar RES Terugkijken inwonerswebinar RES Jongeren positief over windmolens en zonnevelden in hun omgeving
Oktober 2020 Jongeren-vertegenwoordiger Michiel Bruinewoud Noord-Veluwse inwoners denken mee
September 2020 Reactie NP RES op vragen rond NOVI berichtgeving
Juli 2020 Inwoners kunnen meedenken over de RES Noord-Veluwe Publicatie 17 juli Vacature Jong RES Vertegenwoordiger
Juni 2020 Publicatie 20 juni
April 2020 Stuurgroep stelt concept Regionale Energie Strategie Noord-Veluwe vast
Maart 2020 Annulering bijeenkomsten
Februari 2020 Wijziging in processtappen tot conceptbod RES
Januari 2020 Startnotitie RES Noord-Veluwe vastgesteld PS Nu ook website energiestrategie Noord-veluwe
05 februari 2024

PROVINCIE GELDERLAND - Start inspraakperiode beleid windenergie op en rondom Veluwe

Provincie Tot en met 17 maart 2024 ligt het ontwerp beleid en het milieuonderzoek windenergie op en rondom de Veluwe bij Provincie Gelderland ter inzage. Iedereen kan de stukken bekijken en hierop reageren met een zienswijze.

Beperking windturbines op en rondom de Veluwe

De Veluwe is een beschermd Natura 2000-gebied. De wespendief is een roofvogel die broedt op de Veluwe. Volgens Europese afspraken moeten wij ervoor zorgen dat deze vogelsoort blijft bestaan. Eind 2022 besloten Gedeputeerde Staten van Gelderland daarom dat er geen windturbines mogen komen op de Veluwe en 1 kilometer daaromheen. In een cirkel van 1 tot 8 kilometer om de Veluwe zijn beperkt en onder voorwaarden windturbines toegestaan. Dit besluit is nu uitgewerkt in een ontwerp beleid (de aanvulling beleidslijn windenergie op en rondom de Veluwe). Het ontwerp beleid ligt nu ter inzage.

Milieuonderzoek

Om het beleid te kunnen maken zijn de effecten op de leefomgeving van dit voorgenomen beleid onderzocht. Ook de effecten op de leefomgeving van een aantal alternatieven onderzochten we. Het milieuonderzoek en de uitkomsten zijn beschreven in de milieueffectrapportage. Ook die ligt zes weken ter inzage.

Documenten bekijken

Het ontwerp beleid en de milieueffectrapportage windenergie op en rondom de Veluwe zijn te vinden via website van Provincie Gelderland. De documenten zijn ook op afspraak te bekijken bij Provincie Gelderland (Markt 11, Arnhem).

Reageren op de documenten

U kunt tot en met 17 maart 2024 reageren door een zienswijze in te dienen. Dat kan als volgt:
  • Digitaal via het zienswijzenformulier: in het formulier kunt u bijlagen bijvoegen.
  • Schriftelijk: stuur uw reactie aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding van “Gelders beleid windenergie Veluwe” en zaaknummer 2023-016343.
  • Mondeling: neem op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur contact op met het provincieloket (026 359 99 99). Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Meer informatie

Meer informatie over het beleid, het milieuonderzoek en de terinzagelegging vindt u op de website van Provincie Gelderland:
> www.gelderland.nl/planmerwindveluwe


Provincie