Vraag en antwoord

Wat zijn bouwstenen voor zonne-opwekking?

Zonne-energie kan op verschillende manier worden opgewekt. Dit moet met een zorgvuldige inpassing en met aandacht voor natuur en omgeving gebeuren. De regio heeft daarom zes bouwstenen of 'stappen' voor zonne-energie ontwikkeld. lees meer

Wat is een zoekgebied voor wind?

Het regionale bod van de regio bestaat uit zoekgebieden voor windenergie en bouwstenen voor zonne-energie. Een zoekgebied is een gebied waar de regio mogelijkheden ziet voor de realisatie van projecten voor windenergie. lees meer

Wordt ook mogelijkheid van andere systemen onderzocht, zoals kernenergie, aardwarmte/geothermie, energie uit water, waterstof en biocentrales?

Ja, we houden de ontwikkelingen in de gaten. lees meer

Wat is het bod van de Noord-Veluwe in de RES 1.0?

De regio Noord-Veluwe wil in 2030 ongeveer 0,53 TWh duurzame elektriciteit opwekken. In 2030 wordt daarmee ongeveer 59,4% (kleine daken meegerekend) van alle elektriciteit die wordt gebruikt in de regio duurzaam opgewekt. lees meer

Wordt er ook gekeken naar energiebesparing en isolatie van bedrijven en woningen?

Bij energiebesparing en isolatie ligt de verantwoordelijkheid nadrukkelijker bij de gebruiker. De beste energie is de energie die niet gebruikt is. Daarom werkt elke gemeente aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. lees meer

De doelstelling is opwek van 35 TWh op land in 2030. Waarom niet alleen grootschalige windparken op zee?

De doelstelling voor wind en zon op land staat los van de doelstelling voor wind op zee. De doelstelling voor opwekking Wind op Zee is 49 TWh. De 30 RES-regio's bekijken waar het mogelijk is om op land duurzame energie op te wekken met wind en zon. lees meer

Waarom hebben we duurzame energie en warmte nodig?

Ook in de toekomst willen wij fijn kunnen leven, werken en wonen in onze regio. Daarom werken we aan een schone en duurzame regio. De RES is een plan van aanpak om onze CO²-uitstoot te verminderen en energie en warmte uit wind, zon, water en bodem op te wekken. lees meer

Waarom maken we een Regionale Energiestrategie?

Op basis van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 wil Nederland in 2030 49% minder CO² uitstoten dan in 1990, en in 2050 bijna 100% minder. Zo zorgen we ervoor dat de aarde minder snel opwarmt en gaan we de gevolgen van klimaatverandering tegen. En met het landelijke Energieakkoord zijn we in Nederland al volop aan de slag met de voorbereiding voor het plaatsen van windmolens en zonnevelden. Om de doelstellingen te halen moet het tempo van planning en realisatie van opwekking van duurzame elektriciteit op land en de warmtetransitie echter wel omhoog. lees meer

Wat is de RES?

De Regionale Energiestrategie (RES) is een document waarin we beschrijven waar, hoe en hoeveel duurzame elektriciteit we als energieregio kunnen en willen opwekken. Dit gaat over grootschalige opwek uit zon en wind. Ook beschrijven we op welke manier we woningen en gebouwen duurzaam willen gaan verwarmen. Tenslotte kijken we op welke manier we de energie en warmte gaan opslaan en welke aanvullende netcapaciteit en infrastructuur er nodig zijn om de energie en warmte naar woningen en bedrijven te krijgen. lees meer