Vraag en antwoord

Kunnen Noord-Veluwse inwoners meeprofiteren van de wind en zonne-opwekking uit de regio?

Bij de energieprojecten in de RES wordt gestreefd naar 50% lokale financiële participatie. Per initiatief wordt gekeken in hoeverre dit streven kan worden ingevuld. Het kan op dit moment nog niet juridisch afgedwongen worden. Het is een inspanningsverplichting voor de initiatiefnemer. Gemeentes kunnen daarin faciliteren en op die manier zo veel mogelijk afdwingen dat aan financiële participatie ruimte wordt gegeven. lees meer

Is het huidige energienetwerk geschikt voor toekomstige opwek en gebruik?

Het huidige elektriciteitsnetwerk is gebouwd op een constante energielevering. De toename van duurzame elektriciteit vraagt veel van het huidige elektriciteitsnetwerk omdat er meer piekmomenten zullen zijn, waar veel elektriciteit wordt teruggeleverd op het netwerk (wanneer de zon schijnt en de wind waait) of juist weinig opwekking mogelijk is. lees meer

Hoe kunnen inwoners meedoen?

We hebben allemaal een belang om de energietransitie te laten slagen. Dat belang is voor iedereen anders. De een is gemotiveerd vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor een schone leefomgeving met minder CO2-uitstoot. Een ander ziet kansen op het gebied van innovaties, werkgelegenheid of een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Voor veel inwoners en bedrijven is een betaalbare energierekening een belangrijke drijfveer. Tegelijk vormen zonnepanelen en windmolens een opvallend beeld in het landschap. En u kunt erover meepraten en meedoen. lees meer

Wat is de energieopgave voor de Noord-Veluwe?

Regio Noord-Veluwe zet zich actief in voor een duurzame toekomst. Onze eigen ambitie is immers om energieneutraal te zijn in 2050: we wekken evenveel energie op als we verbruiken. Dit betekent dat de energiebehoefte, ofwel het energiegebruik, van de regio binnen de grenzen van RES-regio Noord-Veluwe opgewekt wordt met hernieuwbare bronnen. Electra, warmte en vervoer (ook snelwegvervoer) zijn hierin meegenomen. lees meer

Waarom niet voor elke gemeente een lokale Regionale Energiestrategie?

Er zijn veel mogelijkheden om slimmer om te gaan met energie. Door regionaal samen te werken kunnen wij met elkaar bepalen hoe we dit zo efficiënt mogelijk gaan doen. De keuzes die hierin worden gemaakt gaat over gemeentegrenzen heen. lees meer

Op welke manier wordt er gewerkt aan de Regionale Energiestrategie?

In de Bestuurlijke Startnotitie beschrijven de samenwerkingspartijen hoe wordt samengewerkt aan de Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Veluwe. De voorbereidingen zijn in de zomer 2019 al gestart. lees meer

Wie werken samen aan de Regionale Energiestrategie?

De zeven Noord-Veluwse gemeenten Elburg, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, het Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland werken samen aan de RES. Zij vormen samen de Stuurgroep RES Noord-Veluwe. De gemeenteraden en Provinciale Staten stellen de RES uiteindelijk vast. lees meer