Vraag en antwoord

Hoe kunnen inwoners meedoen?

We hebben allemaal een belang om de energietransitie te laten slagen. Dat belang is voor iedereen anders. De een is gemotiveerd vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor een schone leefomgeving met minder CO2-uitstoot. Een ander ziet kansen op het gebied van innovaties, werkgelegenheid of een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Voor veel inwoners en bedrijven is een betaalbare energierekening een belangrijke drijfveer. Tegelijk vormen zonnepanelen en windmolens een opvallend beeld in het landschap. En u kunt erover meepraten en meedoen.

Meedenken

Als inwoner of belanghebbende zijn er meerdere momenten waarop u kunt meedenken. In de periode van de totstandkoming van de RES 1.0 (juli 2020 tot en met voorjaar 2021) zijn er diverse lokale gesprekken gevoerd, stakeholderateliers georganiseerd en kon iedereen via een regionaal digitaal platform zijn/haar mening geven over de drie ruimtelijke varianten, de zoekgebieden voor windenergie en de bouwstenen voor zonne-energie. Ruim 1.400 mensen hebben de online enquête ingevuld.

Op weg naar de RES 2.0 (moet gereed zijn in 2023) zal wederom het gesprek worden gevoerd met ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties, volksvertegenwoordigers en andere betrokkenen.

> De uitkomsten van deze consultatie in 2020 staan beschreven in het document: Rapportage burgerparticipatie.

Meepraten

Als de plannen uit de RES 1.0 zijn uitgewerkt naar concrete energieprojecten en zijn verankerd in gemeentelijke (en provinciale) omgevingsvisies en omgevingsplannen, kan de vergunningverlening plaatsvinden. Wanneer initiatiefnemers van windparken en zonnevelden zich melden met een vergunningsaanvraag, dan hebben inwoners en andere belanghebbenden de gelegenheid om hun geluid te laten horen bij de betreffende gemeente. Van de initiatiefnemers wordt namelijk verwacht dat zij via participatietrajecten de omgeving betrekken bij het proces.

Jongeren

Uit onderzoek blijkt dat jongeren actief willen meedenken over de energietransitie. Daarom doen wij een speciale oproep aan jongeren om mee te praten over de RES. De beslissingen die we samen nemen zijn van het grootste belang voor hun toekomst. Jongeren tussen 18 en 30 jaar kunnen (op persoonlijke titel of namens een organisatie) meedenken over het opwekken van duurzame elektriciteit en over het warmtevraagstuk via Jong RES. Regio Noord-Veluwe heeft een eigen jongerenvertegenwoordiger bij Jong RES Nederland: Michiel Bruinewoud, e-mail noord-veluwe@jongresnederland.nl

Meedoen

Meedoen aan de energietransitie kan op verschillende manieren. Bij een energiecoöperatie gaan inwoners samen aan de slag om lokaal groene energie op te wekken, bijvoorbeeld door het realiseren van grote zonnedaken. Woningeigenaren of huurders die zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen of willen installeren, kunnen investeren in zonnedelen en zo toch profiteren van zonne-energie.

Energiecoöperaties in de regio Noord-Veluwe:

Inwonerskunnen ook meedoen aan de energietransitie door energie te besparen, de woning te verduurzamen en energie op te wekken bij eigen woning. Veluwe Duurzaam is het duurzaamheidsloket van de Noord-Veluwse gemeenten. Veluwe Duurzaam geeft allerlei tips en staat klaar voor onafhankelijk advies.