Vraag en antwoord

Op welke manier wordt er gewerkt aan de Regionale Energiestrategie?

In de Bestuurlijke Startnotitie beschrijven de samenwerkingspartijen hoe wordt samengewerkt aan de Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Veluwe. De voorbereidingen zijn in de zomer 2019 al gestart.

De startnotitie markeert de start van een (meerjarig) proces van samenwerking in de energietransitie tussen gemeenten, provincie, waterschap, maatschappelijke partners en inwoners tot aan de RES 1.0.

Om de ambities uit de RES 1.0 tot uitvoering te brengen hebben bestuurders en ambtelijke organisaties uit elke gemeente, provincie en waterschap, maar ook de netbeheerders, hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Om met elkaar beeld te houden op de route richting 2025, 2030 en de doorkijk op 2050 is samenwerking en afstemming nog urgenter dan het al was.
Daarbij is het voor de partijen in de samenleving cruciaal om helder te hebben op welke manier en waar ruimte is om over zaken mee te praten, te be├»nvloeden en mee te beslissen, ook over provincie- en gemeentegrenzen heen. In het Uitvoeringsprogramma RES 1.0, dat in voorjaar 2022 wordt vastgesteld, wordt beschreven hoe de regio zelf regie neemt op de uitvoering richting RES 2.0 en verder.

> Ga naar document: Bestuurlijke Startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe (2019)