Vraag en antwoord

Wat is een zoekgebied voor wind?

Het regionale bod van de regio bestaat uit zoekgebieden voor windenergie en bouwstenen voor zonne-energie. Een zoekgebied is een gebied waar de regio mogelijkheden ziet voor de realisatie van projecten voor windenergie.

Wanneer een gebied is opgenomen als zoekgebied, dan wil dat niet zeggen dat in dat gebied ook daadwerkelijk (een) energieproject(en) worden gerealiseerd.


Zoekgebieden wind
Op basis van zorgvuldige analyse van het gebied, de mogelijkheden om energieprojecten te combineren met andere maatschappelijke opgaven en ruimtelijke kwaliteiten en de mate van bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak, acht de regio de gebieden wel kansrijk.

Wanneer een gebied niet als zoekgebied is opgenomen in deze RES, dan wil dat niet zeggen dat er in die gebieden geen projecten voor wind- en/of zonne-energie ontwikkeld kunnen worden. De regio acht de gebieden minder kansrijk.

Of en waar energieprojecten exact ontwikkeld gaan worden op de Noord-Veluwe is in veel gevallen nog niet bepaald. Initiatiefnemers kunnen zich melden waarna lokaal en soms provinciaal besluitvorming moet plaatsvinden over vergunningverlening. Lokale en provinciale beleidskaders bepalen de voorwaarden waaronder projecten kunnen worden ontwikkeld. Per project hebben inwoners en andere belanghebbenden de gelegenheid om mee te denken, mee te praten en, bij voorkeur mee te doen (lokaal eigenaarschap).