Actueel

Actueel

Juni 2024 Geen 7 maar 5 windmolens voor windpark Horst en Telgt
April 2024 Aanpak van de netcongestie
Februari 2024 PROVINCIE GELDERLAND - Start inspraakperiode beleid windenergie op en rondom Veluwe Flexibel gebruik elektriciteitsnet nauwelijks mogelijk
Januari 2024 12 maart - Regionale raadsinformatie bijeenkomst Netcongestie, impact, handelingsperspectief
December 2023 Ontwerp inpassingsplan windpark Horst en Telgt
Oktober 2023 Harde maatregelen nodig vanwege netcongestie 31 oktober - webinar netcongestie FGU
Juni 2023 Heeft Harderwijk de oplossing voor het overbelaste stroomnet?
Mei 2023 Belemmeringen wegnemen om tempo te houden in de energietransitie
Maart 2023 PlanMER voor windbeleid en RES Gelderland
Januari 2023 Gemeente Oldebroek blij met behalen van de RES-ambitie
December 2022 RES-regio Noord-Veluwe vraagt versnelde uitbreiding stroomnet Geen windparken in Natura2000 gebied Veluwe en beperkt in zone van 1-8 km eromheen
November 2022 Reactie Liander op melding transportschaarste van TenneT
Mei 2022 Inspraak Agenda Milieuonderzoek en Participatieplan windpark Horst en Telgt Plan mer bij een RES gaat veel data over leefomgeving opleveren
April 2022 Masterclasses Natuurinclusieve Energietransitie Introductiecursus nieuwe raadsleden - NP RES en VNG In hoeverre is een RES plan-mer plichtig
Maart 2022 Portefeuilleverdeling energietransitie Rutte IV Maximale capaciteit voor leveren elektriciteit bereikt in Nunspeet, Elburg en deel Oldebroek Ons klimaat. Jouw omgeving. Jouw invloed. Overzicht energieprojecten en ontwikkelingen op de Noord-Veluwe
December 2021 Hoge ambitie duurzame energie op land biedt uitdagingen én kansen
November 2021 Handreiking NPRES: houvast en inspiratie op weg naar 2023
Oktober 2021 Lokale energiecooperaties Noord-Veluwe samen de regio in
September 2021 Wetenschappers TU Delft denken na over een klimaatneutraal Elburg
Juli 2021 Data van bestuurlijke bespreking en vaststelling RES 1.0 Regionale Energiestrategie vastgesteld
Juni 2021 Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering
Mei 2021 Landelijke campagne RES
April 2021 Het gebied als vertrekpunt Nieuw: RES Gespreksassistent voor factchecking Noord-Veluwe gaat bijna 60 procent van haar energie duurzaam opwekken
Maart 2021 Denk vanuit niet vanuit energie, maar vanuit het gebied
Februari 2021 Verkenning naar mogelijkheden windenergie op de Veluwe Wat vinden de inwoners van duurzame energie? Inhoudelijke richting voor de RES 1.0
December 2020 Leonard Geluk op bezoek bij RES-regio Noord-Veluwe
November 2020 Inwonerswebinar RES Terugkijken inwonerswebinar RES Jongeren positief over windmolens en zonnevelden in hun omgeving
Oktober 2020 Jongeren-vertegenwoordiger Michiel Bruinewoud Noord-Veluwse inwoners denken mee
September 2020 Reactie NP RES op vragen rond NOVI berichtgeving
Juli 2020 Inwoners kunnen meedenken over de RES Noord-Veluwe Publicatie 17 juli Vacature Jong RES Vertegenwoordiger
Juni 2020 Publicatie 20 juni
April 2020 Stuurgroep stelt concept Regionale Energie Strategie Noord-Veluwe vast
Maart 2020 Annulering bijeenkomsten
Februari 2020 Wijziging in processtappen tot conceptbod RES
Januari 2020 Startnotitie RES Noord-Veluwe vastgesteld PS Nu ook website energiestrategie Noord-veluwe
09 juli 2021

Regionale Energiestrategie vastgesteld

Windpark Van Werven De Noord-Veluwse gemeenteraden, Provinciale Staten en het waterschap hebben de Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld en op 9 juli aangeboden bij het Nationaal Programma RES. Een mooie stap om verder te bouwen aan een energieneutrale Noord-Veluwe.
RES-regio Noord-Veluwe
De Regionale Energiestrategie is één van de resultaten van het landelijke Klimaatakkoord van 2019. In de afgelopen twee jaar heeft de regio onderzocht waar en hoe het beste grootschalig duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden en welke mogelijkheden er zijn om van het aardgas af te gaan. ‘In 2050 willen we op de Noord-Veluwe energieneutraal zijn. In 2030 kunnen we 0,53 TWh van alle energie duurzaam opwekken. Dit is ongeveer 10 keer zoveel als nu’, vertelt wethouder Bob Bergkamp van gemeente Oldebroek, tevens voorzitter van de Stuurgroep RES-regio Noord-Veluwe.

Plannen voor wind- en zonne-energie
In de RES ligt de focus op bestaande en al in ontwikkeling zijnde energieprojecten. De regio richt zich voor windenergie op de volgende drie gebieden: Knooppunt Hattemerbroek, bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk en Nuldernauwkust in Ermelo en Putten. Voor zonne-energie zet de regio vooral in op zonnepanelen op grote daken en langs wegen. Daarnaast wil de regio ook zonne-energie op particuliere daken stimuleren. Deze energie komt nog bovenop de 0.53 TWh die grootschalig wordt opgewekt.
Tegelijkertijd worden nieuwe technologieën goed in de gaten gehouden. Waterstof zou bijvoorbeeld een manier kunnen zijn om duurzame energie te bewaren en te vervoeren en wellicht zijn zoutbatterijen geschikt om in de toekomst op grote schaal de opgewekte energie op te slaan.
Naast de grootschalige opwerk van duurzame elektriciteit geeft de RES ook inzicht in de stappen richting een aardgasvrije gebouwde omgeving. Bergkamp: ‘In de Noord-Veluwe zaten we de afgelopen jaren niet stil. Al voordat de RES in het leven werd geroepen, waren we bezig met een duurzame toekomst en grootschalige energieprojecten. Dit is nu vastgelegd in de RES. Hiermee kunnen we verder bouwen aan onze ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn.’

Unieke kwaliteiten van de regio
In de energieprojecten wordt rekening gehouden met de mooie en beschermde natuurgebieden (o.a. Natura2000 gebieden) van de Noord-Veluwe. Zo loopt er een onderzoek naar welke maatregelen er genomen kunnen worden om vogelslachtoffers door windturbines te voorkomen. Ook wordt bij de uitwerking bekeken of er een slimme combinatie te maken is met het versterken van de biodiversiteit en het landschap. Bergkamp: ‘De unieke kwaliteiten van de regio willen we behouden en tegelijkertijd realistische stappen zetten. Daarom moeten we niet handelen in de waan van de dag. Bij elk energie-initiatief gaat er een uitvoerig proces van onderzoek, overleg en besluitvorming vooraf. ’

Duurzame toekomst
De RES kwam tot stand met bijdrage van maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers van de Noord-Veluwe. Bergkamp: ‘In de komende tijd gaan we de plannen uit de RES uitwerken naar concrete energieprojecten. Dit doen we met een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de gemeenten lokaal verder in gesprek gaan met lokale energiecoöperaties, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere direct betrokkenen. We vinden het heel belangrijk om iedereen de mogelijkheid te geven om mee te praten of financieel deel te nemen aan een energieproject, zodat we een leefomgeving behouden waarin het fijn wonen, werken en recreëren is.’

> Publiekssamenvatting RES 1.0 Noord-Veluwe
> Webomgeving RES 1.0 Noord-Veluwe
> Document RES 1.0 Noord-Veluwe [pdf]

Windpark Van Werven