Actueel

Actueel

Februari 2024 PROVINCIE GELDERLAND - Start inspraakperiode beleid windenergie op en rondom Veluwe Flexibel gebruik elektriciteitsnet nauwelijks mogelijk
Januari 2024 12 maart - Regionale raadsinformatie bijeenkomst Netcongestie, impact, handelingsperspectief
December 2023 Ontwerp inpassingsplan windpark Horst en Telgt
Oktober 2023 Harde maatregelen nodig vanwege netcongestie 31 oktober - webinar netcongestie FGU
Juni 2023 Heeft Harderwijk de oplossing voor het overbelaste stroomnet?
Mei 2023 Belemmeringen wegnemen om tempo te houden in de energietransitie
Maart 2023 PlanMER voor windbeleid en RES Gelderland
Januari 2023 Gemeente Oldebroek blij met behalen van de RES-ambitie
December 2022 RES-regio Noord-Veluwe vraagt versnelde uitbreiding stroomnet Geen windparken in Natura2000 gebied Veluwe en beperkt in zone van 1-8 km eromheen
November 2022 Reactie Liander op melding transportschaarste van TenneT
Mei 2022 Inspraak Agenda Milieuonderzoek en Participatieplan windpark Horst en Telgt Plan mer bij een RES gaat veel data over leefomgeving opleveren
April 2022 Masterclasses Natuurinclusieve Energietransitie Introductiecursus nieuwe raadsleden - NP RES en VNG In hoeverre is een RES plan-mer plichtig
Maart 2022 Portefeuilleverdeling energietransitie Rutte IV Maximale capaciteit voor leveren elektriciteit bereikt in Nunspeet, Elburg en deel Oldebroek Ons klimaat. Jouw omgeving. Jouw invloed. Overzicht energieprojecten en ontwikkelingen op de Noord-Veluwe
December 2021 Hoge ambitie duurzame energie op land biedt uitdagingen én kansen
November 2021 Handreiking NPRES: houvast en inspiratie op weg naar 2023
Oktober 2021 Lokale energiecooperaties Noord-Veluwe samen de regio in
September 2021 Wetenschappers TU Delft denken na over een klimaatneutraal Elburg
Juli 2021 Data van bestuurlijke bespreking en vaststelling RES 1.0 Regionale Energiestrategie vastgesteld
Juni 2021 Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering
Mei 2021 Landelijke campagne RES
April 2021 Het gebied als vertrekpunt Nieuw: RES Gespreksassistent voor factchecking Noord-Veluwe gaat bijna 60 procent van haar energie duurzaam opwekken
Maart 2021 Denk vanuit niet vanuit energie, maar vanuit het gebied
Februari 2021 Verkenning naar mogelijkheden windenergie op de Veluwe Wat vinden de inwoners van duurzame energie? Inhoudelijke richting voor de RES 1.0
December 2020 Leonard Geluk op bezoek bij RES-regio Noord-Veluwe
November 2020 Inwonerswebinar RES Terugkijken inwonerswebinar RES Jongeren positief over windmolens en zonnevelden in hun omgeving
Oktober 2020 Jongeren-vertegenwoordiger Michiel Bruinewoud Noord-Veluwse inwoners denken mee
September 2020 Reactie NP RES op vragen rond NOVI berichtgeving
Juli 2020 Inwoners kunnen meedenken over de RES Noord-Veluwe Publicatie 17 juli Vacature Jong RES Vertegenwoordiger
Juni 2020 Publicatie 20 juni
April 2020 Stuurgroep stelt concept Regionale Energie Strategie Noord-Veluwe vast
Maart 2020 Annulering bijeenkomsten
Februari 2020 Wijziging in processtappen tot conceptbod RES
Januari 2020 Startnotitie RES Noord-Veluwe vastgesteld PS Nu ook website energiestrategie Noord-veluwe
21 december 2022

Geen windparken in Natura2000 gebied Veluwe en beperkt in zone van 1-8 km eromheen

Wind op Veluwe Gedeputeerde Staten heeft een besluit genomen over Wind op de Veluwe. Voor onze RES-regio betekent dit dat het proces rondom windpark Horst en Telgt door kan gaan. Windpark Lorentz – dat nu bij RvS ligt – wordt door de provincie niet als probleem gezien. Deze vergunning is vergeven en als RvS positief besluit dan kunnen deze windmolens worden gerealiseerd. Voor andere windmolens in de regio is voorlopig geen mogelijkheid. In elk geval niet, totdat er bewezen mitigerende maatregelen zoals detectiesystemen of zwarte wieken kunnen worden ingezet. De provincie Gelderland is in gesprek met provincie Overijssel over eventuele windmolens in Kampen, aangezien deze invloed kunnen hebben op de Veluwe.
Onderstaand is een bericht van provincie Gelderland:

Veluwe + 1-8 km

Geen windparken in Natura2000 gebied Veluwe en beperkt in zone van 1-8 km eromheen

 
In het natuurgebied de Veluwe en 1 km daaromheen mogen geen windparken worden gebouwd de komende jaren. In een zone van 1-8 km mogen maar 1 of 2 windparken komen met een stilstandsvoorziening. Door deze beperking wordt voorkomen dat de natuur verder verslechtert. Door in te zetten op natuurherstel en innovatieve oplossingen zoals cameradetectie bij windturbines kunnen er in de 1-8 km zone mogelijk in de toekomst wel meer windparken.
 
Sterke, weerbare natuur én duurzame energie lastige combinatie op de Veluwe 
Het unieke en grootste Nederlandse natuurgebied de Veluwe, is de trots van Gelderland. Maar de natuur staat er slecht voor. Er wordt hard gewerkt aan herstel. Tegelijkertijd is er veel duurzame, zon- en windenergie nodig. De Veluwe is een groot gebied, doorsneden door snelwegen. Langs deze autobanen zijn plannen om windturbines te plaatsen. Uit ecologisch onderzoek blijken echter natuur en duurzame energieopwekking moeilijk te combineren in dit gebied.  
 
Kwetsbare Veluwe
Vogels kunnen het slachtoffer worden van windturbines. Op de Veluwe vliegt de wespendief, een roofvogel (soort buizerd). Als er windparken worden gebouwd, verhoogt dit het risico dat de vogel tegen een wiek aanvliegt. De soort is nu al kwetsbaar, dus mogen er geen risico’s bijkomen. Het verdwijnen van een soort kan op het kwetsbare ecosysteem van de Veluwe negatieve invloed hebben. Bovendien heeft de provincie een wettelijke taak om deze roofvogel in stand te houden. 
 
Camera’s of zwarte wiek 
De provincie heeft veel onderzoek gedaan naar oplossingen samen met ecologische experts én de windsector. De oplossing is nu om windparken op de Veluwe en 1 km daaromheen niet toe te staan, tijdelijk beperkt windparken in de zone van 1-8 km rond de Veluwe toe te staan én de ontwikkeling van nieuwe technische maatregelen te stimuleren. Zo onderzoekt de provincie vier bestaande cameradetectiesystemen of deze geschikt zijn in deze situatie. Nog in 2023 wil de provincie een eerste proef met één daartoe geschikt systeem doen. En er wordt onderzocht of een rotorblad zwart schilderen helpt. In Eemshaven loopt hiervoor een proef waar de provincie aan meebetaalt.
 
Duurzame energie ook goed voor de natuur 
Energietransitie-gedeputeerde Jan van der Meer: “Deze beperking is tijdelijk. Ik reken erop dat we dit dilemma oplossen. De natuur én dus ook de vogels profiteren van meer duurzame energie omdat er dan minder CO2 uitstoot is. We moeten nu vooral zorgen dat alle windplannen in de pijplijn in Gelderland zo snel mogelijk doorgaan. Achteroverleunen kan echt niet. “ 
 
Gevolgen voor initiatiefnemers in de 1-8 km zone 
Het windpark Horst & Telgt in de gemeenten Ermelo en Putten is een van de twee windparken dat mogelijk door kan gaan met stilstandsvoorziening in juli en augustus. Mogelijk is er ook ruimte voor windpark Midden-Betuwe in de gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe. Dit hangt ook nog af van andere zaken die in het project zelf worden onderzocht. De provincie gaat nog overleggen met de initiatiefnemers en de gemeenten naar hoe met de beperkte ruimte de meeste energie kan worden opgewekt.
 
Gevolgen voor Gelders doel voor duurzame energie  
In het nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 35TWh duurzame energie uit zon en wind op land moet worden opgewekt. Gelderland heeft aangegeven dat ze 6,5 TWh daarvan kan leveren. 11% daarvan zou komen uit windenergie in de zone van 1-8 km rond de Veluwe. Dat staat dus nu onder druk. Door dit besluit vermindert de windopbrengst naar 8%. De provincie wil er wel aan blijven werken om dit bod te kunnen leveren. Daarnaast is de verwachting dat de stilstand minder kan worden en er meer ruimte komt voor nieuwe windparken door de nieuwe technische maatregelen. In het bijzonder langs de snelwegen.  
 
Gevolgen voor andere provincies 
De 1-8 km zone rond de Veluwe raakt ook de provincie Utrecht, Overijssel en Flevoland. De provincie Gelderland stemt met deze provincies af over de consequenties.   
 
Rijk hard nodig 
Stilstand leidt tot minder financiële- en energieopbrengsten. Dat maakt het lastiger om initiatieven van de grond te krijgen. Daarom dringt de provincie bij het Rijk aan op ruimte binnen de bestaande subsidieregeling voor duurzame energie (SDE++) Het Rijk gaf het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) opdracht om te onderzoeken of opties ter bescherming van natuur (stilstand, cameradetectie, één zwarte wiek) aan de SDE++ toegevoegd kunnen worden. Het definitief advies van PBL komt begin 2023.
Wind op Veluwe