Actueel

Actueel

April 2024 Aanpak van de netcongestie
Februari 2024 PROVINCIE GELDERLAND - Start inspraakperiode beleid windenergie op en rondom Veluwe Flexibel gebruik elektriciteitsnet nauwelijks mogelijk
Januari 2024 12 maart - Regionale raadsinformatie bijeenkomst Netcongestie, impact, handelingsperspectief
December 2023 Ontwerp inpassingsplan windpark Horst en Telgt
Oktober 2023 Harde maatregelen nodig vanwege netcongestie 31 oktober - webinar netcongestie FGU
Juni 2023 Heeft Harderwijk de oplossing voor het overbelaste stroomnet?
Mei 2023 Belemmeringen wegnemen om tempo te houden in de energietransitie
Maart 2023 PlanMER voor windbeleid en RES Gelderland
Januari 2023 Gemeente Oldebroek blij met behalen van de RES-ambitie
December 2022 RES-regio Noord-Veluwe vraagt versnelde uitbreiding stroomnet Geen windparken in Natura2000 gebied Veluwe en beperkt in zone van 1-8 km eromheen
November 2022 Reactie Liander op melding transportschaarste van TenneT
Mei 2022 Inspraak Agenda Milieuonderzoek en Participatieplan windpark Horst en Telgt Plan mer bij een RES gaat veel data over leefomgeving opleveren
April 2022 Masterclasses Natuurinclusieve Energietransitie Introductiecursus nieuwe raadsleden - NP RES en VNG In hoeverre is een RES plan-mer plichtig
Maart 2022 Portefeuilleverdeling energietransitie Rutte IV Maximale capaciteit voor leveren elektriciteit bereikt in Nunspeet, Elburg en deel Oldebroek Ons klimaat. Jouw omgeving. Jouw invloed. Overzicht energieprojecten en ontwikkelingen op de Noord-Veluwe
December 2021 Hoge ambitie duurzame energie op land biedt uitdagingen én kansen
November 2021 Handreiking NPRES: houvast en inspiratie op weg naar 2023
Oktober 2021 Lokale energiecooperaties Noord-Veluwe samen de regio in
September 2021 Wetenschappers TU Delft denken na over een klimaatneutraal Elburg
Juli 2021 Data van bestuurlijke bespreking en vaststelling RES 1.0 Regionale Energiestrategie vastgesteld
Juni 2021 Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering
Mei 2021 Landelijke campagne RES
April 2021 Het gebied als vertrekpunt Nieuw: RES Gespreksassistent voor factchecking Noord-Veluwe gaat bijna 60 procent van haar energie duurzaam opwekken
Maart 2021 Denk vanuit niet vanuit energie, maar vanuit het gebied
Februari 2021 Verkenning naar mogelijkheden windenergie op de Veluwe Wat vinden de inwoners van duurzame energie? Inhoudelijke richting voor de RES 1.0
December 2020 Leonard Geluk op bezoek bij RES-regio Noord-Veluwe
November 2020 Inwonerswebinar RES Terugkijken inwonerswebinar RES Jongeren positief over windmolens en zonnevelden in hun omgeving
Oktober 2020 Jongeren-vertegenwoordiger Michiel Bruinewoud Noord-Veluwse inwoners denken mee
September 2020 Reactie NP RES op vragen rond NOVI berichtgeving
Juli 2020 Inwoners kunnen meedenken over de RES Noord-Veluwe Publicatie 17 juli Vacature Jong RES Vertegenwoordiger
Juni 2020 Publicatie 20 juni
April 2020 Stuurgroep stelt concept Regionale Energie Strategie Noord-Veluwe vast
Maart 2020 Annulering bijeenkomsten
Februari 2020 Wijziging in processtappen tot conceptbod RES
Januari 2020 Startnotitie RES Noord-Veluwe vastgesteld PS Nu ook website energiestrategie Noord-veluwe
25 maart 2022

Overzicht energieprojecten en ontwikkelingen op de Noord-Veluwe

Regiokaart Noord-Veluwe In de RES 1.0 is aangegeven op welke manier we in de regio grootschalig duurzame energie willen opwekken. We gaan minder energie verbruiken en de energie die we wel nodig hebben, wekken we zoveel mogelijk lokaal en duurzaam op. Dit doen we met grootschalige opwek met zon en wind en we kijken naar nieuwe opties. In de Noord-Veluwse gemeenten zijn projecten voor duurzame energie in ontwikkeling of zijn in het afgelopen half jaar gerealiseerd. Hieronder een overzicht.
In Ermelo is het zonnepark Schaapsdijk gerealiseerd. Dit park levert evenveel stroom als ongeveer 2.300 huishoudens op jaarbasis gebruiken. Het park is 7,5 hectare groot, waarvan 3,75 hectare feitelijk wordt benut voor zonnepanelen, zodat er veel ruimte wordt geboden aan natuur en extra beplanting.

In Ermelo en Putten vonden in februari 2022 informatiebijeenkomsten voor bewoners plaats over het initiatief voor een windpark Horst en Telgt. Door projectontwikkelaar Prowind en in samenwerking met VeluweEnergie is er een vergunningaanvraag ingediend bij de provincie. Het betreft de bouw van zeven windmolens (waarvan zes in Ermelo en één in Putten). Beide ln gemeenten willen betrokken zijn en blijven bij de verdere ontwikkeling.

Binnen de gemeente Nunspeet is op dit moment nog geen zonnepark. In Nunspeet is binnen het huidige beleid ruimte voor de realisatie van een eerste zonnepark van twee hectare. Dit project is een pilot.

In Harderwijk wordt gewerkt aan een uniek zonnepark. Boven een parkeerterrein dat met name gebruikt wordt door bezoekers van het Dolfinarium, worden zonne-carports gebouwd. In totaal komen er een kleine 6.000 panelen te liggen, genoeg om ongeveer 575 huishoudens van groene stroom te voorzien. Het project wordt ontwikkeld door gemeente Harderwijk in samenwerking met de lokale energiecoöperatie Endura. Extra interessant is de combinatie met laadpalen die wordt gerealiseerd.

In Oldebroek zijn verschillende zonprojecten in ontwikkeling. Zo zijn er vergunningen verleend en vergunningsaanvragen in procedure voor zonneparken bij knooppunt Hattemerbroek. Het gaat om een drijvend zonnepark van ongeveer 15 hectare en twee zon-op-land projecten van 2 en 8 hectare. Het project van 8 hectare gaat gebruik maken van de aansluiting van de gerealiseerde windmolens. Ook is er een vergunde zonnepark in ontwikkeling in Wezep van 2 hectare (Heidehoek). Naar verwachting zullen de zonneparken de komende jaren worden gerealiseerd.

In Hattem loopt een project voor vier samenhangende zonnevelden. Voor drie zonnevelden op land nabij knooppunt Hattemerbroek is de eerste vergunningsprocedure afgerond. Op dit moment loopt een procedure voor het vierde zonneveld, een drijvend zonneveld op wat nu een zandwinplas is. Het drijvende zonneveld besteedt extra aandacht aan ecologie: voor (het broeden van) de oeverzwaluw wordt een zandwal aangelegd.

Het project is geïnitieerd door een grondeigenaar en ondernemer uit Hattem. De lokale energieoöperatie Powered by Hattem participeert in een deel van het project voor lokaal eigendom. Het project gaat om circa 15 hectare zonneveld in totaal. Voor de initiatiefnemer bestaat dit project uit vijf zonnevelden, het andere veld is in de gemeente Oldebroek, net buiten Hattem gepland (in procedure).

In verschillende gemeenten zijn beleidskaders voor energieopwekking vastgesteld zodat projecten voor duurzame energie ruimtelijk mogelijk gemaakt kunnen worden. Zo heeft Nunspeet een beleidskader vastgesteld om kleine windmolens (boerderijmolens) op agrarische bouwblokken mogelijk te maken.

In Elburg heeft dit geleid tot in elk geval één concreet project dat momenteel in voorbereiding is: een zonnepark van circa 12 hectare. Ook is het in Elburg mogelijk gemaakt om kleine windmolens voor eigen gebruik te plaatsen. Hiervoor zijn enkele vergunningsaanvragen gedaan.

Met het oog op de invoering van de Omgevingswet werken de Noord-Veluwse gemeenten ook aan het opstellen of herijken van hun omgevingsvisies.

In de hele provincie Gelderland neemt het aantal zonnepanelen op woningen, bedrijfsdaken en zonneparken flink toe. In 2021 was er een toename van 25% van het aantal installaties. Het opgewekte vermogen van zonnepanelen nam toe met 38%. Inmiddels leveren in Gelderland bijna 222.000 woningen en 2.695 zonneparken en grote zonnedaken groene stroom aan het net van Liander.

Ook de provincie Gelderland werkt hard om de energietransitie mogelijk te maken. Zo wordt het provinciale windbeleid herijkt zodat het beter aansluit bij de afspraken zoals die in de zes Gelderse RES’en zijn gemaakt. Daarnaast onderzoekt de provincie hoe windmolens in de regio’s rond de Veluwe mogelijk gemaakt kunnen worden, zonder de natuur aan te tasten.

De energiecoöperaties in de Noord-Veluwe willen graag bijdragen aan de energietransitie. Om hun slagkracht en professionaliteit te vergroten zijn ze een formeel samenwerkingsverband met elkaar aangegaan: Energie Samen Noord-Veluwe (ESNV). De ESNV blijft zowel op het ambtelijke als bestuurlijke niveau bij de RES-regio betrokken.  
Regiokaart Noord-Veluwe