Bibliotheek

17 maart 2023

Plan-MER voor windbeleid en RES provincie Gelderland

Concept NRD Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau plan-MER voor windbeleid en RES provincie Gelderland - maart 2023 download bestand
17 maart 2023

Veelgestelde vragen over de planMER - RES Gelderland

Veel gestelde vragen planMER download bestand
17 maart 2023

Achtergrondinformatie, aanpak en planning PlanMER provincie Gelderland

Achtergrondinfo planMER download bestand
12 december 2022

NPRES Foto December 2022

Foto NPRES 2022 Het Nationaal Programma RES (NPRES) geeft twee keer per jaar een blik op waar de 30 RES-regio’s staan. Deze ‘foto’ geeft een terugblik op RES 1.0 en een vooruitblik op de fase RES 2.0. Het gaat om een algemeen overzicht, niet regio-specifiek. Er is gebruikgemaakt van onder andere: PBL-monitor RES 2022, input van VNG, IPO, UvW, BZK, EZK, NBNL en leden van de programmaraad, Werkgroep >35 TWh, Taskforce netcongestie, reflectiegesprekken met de regio’s, quickscan ingevuld door RES- coördinatoren (mei 2022) download bestand
21 november 2022

Procesaanpak plan-MER windbeleid en RES’en Gelderland

Plan MER provincie Deze notitie beschrijft de procesaanpak voor het provinciale plan-MER voor windbeleid en RES. Het biedt basisinformatie voer de achtergrond, procesuitgangspunten, afstemmingsvormen en planning. download bestand
18 november 2022

Reactie Liander op melding transportschaarste van TenneT

Brief Liander TenneT heeft op 17 november 2022 bekendgemaakt dat zij transportschaarste hebben op het hoogspanningsnet. Dit raakt verschillende provincies waaronder Gelderland en dus ook de hele regio Noord-Veluwe. Er is transportschaarste voor teruglevering van stroom aan het net, maar ook transportschaarste voor levering van stroom aan eindgebruikers. Als reactie op deze berichtgeving heeft Liander de stuurgroepleden van de RES Noord-Veluwe een brief gestuurd. In deze brief licht Liander kort toe wat de gevolgen zijn en welke stappen TenneT en Liander de komende periode gezamenlijk ondernemen. download bestand
7 oktober 2022

Tussenbalans RES - Provincie Geldeland

Logo Provincie Geldeland Provincie Gelderland heeft de voortgang van de realisatie van de zes Gelderse RES’en bekeken en hierbij ook de landelijke ontwikkelingen meegenomen. Zie hier de Statenbrief en de bijlage met stand van zaken van de RES Noord-Veluwe. download bestand
9 december 2021

NPRES Foto December 2021

Foto NPRES Het Nationaal Programma RES (NPRES) geeft twee keer per jaar een blik op waar de 30 RES-regio’s staan. Deze ‘foto’ geeft een terugblik op RES 1.0 en een vooruitblik op de fase RES 2.0 en is gebaseerd op de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van de RES 1.0, input uit de regio’s, en input van VNG, IPO, UvW, BZK, EZK, Netbeheer NL. Het is een algemeen overzicht, niet regio-specifiek en geeft geen oordeel over het werk van de regio’s. In deel III en IV geeft NP RES beelden en inzichten over de toekomst mee. download bestand
1 november 2021

Handreiking Regionale Energiestrategie 2.0

Handreiking 2.0 Uitgave van NP RES. De Handreiking dient als ondersteuning voor de verdere uitwerking en uitvoering van de RES 1.0 en het opstellen en vaststellen van de RES 2.0, uiterlijk 1 juli 2023. De Handreiking is primair opgesteld voor de ambtelijke en bestuurlijke trekkers van de RES-regio’s en alle partijen die samenwerken aan de uitvoering van RES 1.0 en de ontwikkeling van RES 2.0 download bestand
16 april 2021

Netimpactanalyse Liander - RES Noord-Veluwe

Netimpactanalyse In dit document biedt Liander inzicht in de impact die keuzes in de RES hebben op het energienet. Daarnaast geeft zij adviezen over het verbeteren van de systeemefficiëntie, namelijk het zo optimaal mogelijk ontwerpen en gebruiken van het energiesysteem. Dit is een van de vier afwegingskaders in de RES. Het zorgt ervoor dat plannen tijdig uitvoerbaar zijn tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. download bestand
4 maart 2021

Inbreng NMF Gelderland voor RES-bod Noord-Veluwe

Brief NMF Gederland Natuur en Milieu Federatie Gelderland ziet met de RES Noord-Veluwe en het Klimaatplan aanknopingspunten om tot een goede energietransitie te komen. Zij dragen graag bij aan een succesvolle en natuurinclusieve energietransitie. Om dat voor elkaar te krijgen roept NMF de RES-regio Noord-Veluwe op om een aantal zaken mee te nemen in de beleidskeuzes in de aankomende tijd. download bestand
26 februari 2021

Magazine NPES - febr 2021

Magazine NPRES Een fijn tijdschrift is inspirerend en verstrooiend, een uitstapje dat je blik verruimt. Kun je zoiets maken over het plan dat 30 regio’s maken voor het opwekken van duurzame energie: de Regionale Energie Strategie (RES)? Jazeker. Anders dan de naam doet vermoeden is de RES niet alleen technisch of abstract. De RES gaat ook over mensen. Hele verschillende mensen, betrokken bij hun leefomgeving en op zoek naar nieuwe manieren om invloed uit te oefenen. Gedreven door het besef dat we zuiniger moeten zijn op de aarde. open link
17 februari 2021

Planbureau van de Leefomgeving - Monitor concept-RES

PBL Monitor concept-RES Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft alle 30 concept-RES’en geanalyseerd. Er is met name gekeken naar de kwantitatieve beoordeling: leveren alle regio’s samen de 35 TWh zoals vastgesteld in het Klimaatakkoord? Het PBL heeft ook kwalitatieve aspecten en de regionale warmtestructuren (RSW) in de monitor meegenomen. Het gaat om een overall-beeld en niet specifiek om de afzonderlijke regio’s. download bestand
17 februari 2021

NPRES Foto Februari 2021

NPRES foto februari 2021 Het Nationaal Programma RES (NPRES) geeft twee keer per jaar een blik op waar de 30 RES-regio’s staan. Deze ‘foto’ is onder andere gebaseerd op de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van de concept-RES’en. Die werden in het najaar van 2020 ingeleverd. Maar ook op gesprekken met de 30 regio’s en op aanvullende onderzoeken: zoals naar maatschappelijke kosten en naar hoe volksvertegenwoordigers en inwoners betrokken zijn. download bestand
20 november 2020

Jongerenonderzoek RES

Jongerenonderzoek RES Jongeren willen actief meedenken over de energietransitie. Maar dan wel via sociale media, enquête, email, brief of school. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van het Nationaal Programma RES. Van het jongerenonderzoek is ook een regionale factsheet opgeleverd. download bestand
5 februari 2020

Regionale Energiestrategie - Waarom, Wat en Wanneer (VAN NATIONAAL PROGRAMMA RES

Youtube kanaal open link