Vraag en antwoord

Hoe komt de RES 1.0 tot stand?

Na het opstellen van de concept-RES met nog drie varianten wordt de energiestrategie uitgewerkt tot een definitieve RES 1.0. Deze moet in juli 2021 worden ingediend bij NPRES. Daarna wordt de RES uitgewerkt in concrete uitvoeringsplannen.

Op 30 september 2020 heeft de regio, na vaststelling door de zeven gemeenteraden, haar concept-RES ingediend bij het Nationaal Programma RES (NPRES).

Na oplevering van de concept-RES is de focus van de werkorganisatie RES komen te liggen op verschillende bouwstenen die gebruikt worden voor de ‘Inhoudelijke richting voor het regionale verhaal van de RES 1.0 Noord-Veluwe’. In dit werkdocument verzamelen we de conclusies van de verschillende inzichten en bundelen we deze tot een concreet en goed onderbouwd bod.

Processtappen eind 2020 tot april 2021:
1. In de periode tussen juni en november 2020 hebben alle gemeenten de mening van de inwoners gevraagd over de concept-RES.
2. In de periode september-november 2020 is op verzoek van de regio, en in samenwerking met drie andere Gelderse regio’s, een quick-scan milieueffecten van de concept-RES uitgevoerd.
3. Op 10 december 2020 is een eerste conceptversie van de ‘Inhoudelijke richting voor het regionale verhaal van de RES 1.0 Noord-Veluwe’ besproken in de stuurgroep. De bestuurlijke reactie is een bouwsteen voor verdere aanscherping van het werkdocument.
4. Op 16 december 2020 is met een regionaal atelier met stakeholders gewerkt aan verdere aanscherping van de eerste conceptversie van de ‘Inhoudelijke richting voor het regionale verhaal van de RES 1.0 Noord-Veluwe’.
5. Er is mede namens de regio Noord-Veluwe door de regio West-Overijssel op 18 december een zienswijze ingediend op het in december door Rijkswaterstaat gepubliceerde ‘Ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan Meerjarenprogramma Geluidsanering Oost Nederland 1’. Deze zienswijze is ingediend i.v.m. wat ons betreft de volgende omissie, namelijk onvoldoende onderzoek naar de mogelijke plaatsing van zonnepanelen langs deze infrastructuur.
6. Op 11 januari 2021 is in een regionaal atelier met de ambtelijk RES-werkgroep gewerkt aan verdere aanscherping van de eerste conceptversie van de ‘Inhoudelijke richting voor het regionale verhaal van de RES 1.0 Noord-Veluwe’.
7. Het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) heeft alle 30 concept-RES’en geanalyseerd, uitkomsten zijn in februari gepresenteerd. Het NPRES publiceerde op hetzelfde moment een ‘foto’, waarin een stand van zaken staat beschreven van de RES’en. 
8. Netbeheerder Liander heeft een netimpactanalyse uitgevoerd.
9. Sinds mei 2020 loopt er een verkenning naar de mogelijkheden voor windturbines op en rond de Veluwe. Regio Noord-Veluwe is samen met de RES-regio’s Cleantech, Foodvalley, Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland opdrachtgever van deze verkenning. De uitkomsten van deze verkenning zijn in februari gepresenteerd en hebben impact op de mogelijkheden voor windturbines in de regio Noord-Veluwe (en andere regio’s binnen en buiten de provincie).
10. In de periode januari-maart 2021 vindt er een pilot landgoederenzone plaats. Gekeken wordt of, en zo ja hoe, behoud en versterking van cultureel erfgoed, natuur, landschap en energie (opwek en besparing) in de landgoederenzone kan worden gerealiseerd. Doel van deze pilot is om te onderzoeken of, en zo ja hoe, een programma onder de Omgevingswet handvatten kan bieden voor een meerjarige samenwerking tussen overheden en belanghebbenden in het gebied.
11. In de periode februari-maart 2021 maakt de regio een verdieping op de concept-RSW (Regionale Structuur Warmte). De warmtetransitie is binnen de regio Noord-Veluwe vooral een lokaal verhaal. De RSW 1.0 heeft voor de regio maar beperkte invloed.

Bovenstaande punten worden als bouwstenen gebruikt voor de uiteindelijke versie van d RES 1.0.